Leidraad

 • Zowel beginnende (starters) als ervaren journalisten (seniors) kunnen een project indienen dat in de reguliere journalistiek niet gerealiseerd kan worden, dat grote nieuwswaarde en diepgang heeft en terzelfdertijd origineel, innovatief en tijdrovend is.
 • De aanvrager moet journalist (schrijvende of audiovisuele pers) zijn of kunnen aantonen dat hij/zij een carrière in de journalistiek ambieert. Referenties in de vorm van personen en/of verwijzingen naar eerder werk zijn daarbij onmisbaar.
 • Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor een Werkbeurs.
 • Onderzoeks- of bijzondere journalistieke projecten hebben een voor Vlaanderen relevante thematiek.
 • Het Fonds Pascal Decroos kent vier soorten werkbeurzen toe:
  • ONDERZOEKSJOURNALISTIEK
   Een werkbeurs onderzoeksjournalistiek stelt de aanvrager in staat zich gedurende langere tijd met een onderwerp bezig te houden.
  • BIJZONDERE JOURNALISTIEK.
  • VOORONDERZOEK
   Indien niet duidelijk is of onderzoek tot een bepaald verwacht resultaat zal leiden, is het mogelijk een Werkbeurs aan te vragen voor vooronderzoek.
  • STARTSUBSIDIE
   Beginnende journalisten kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor een startsubsidie.
 • De aanvrager moet de haalbaarheid van het project kunnen aantonen. Voor seniors is de principiële toezegging van een medium om het journalistieke product te plaatsen een voorwaarde, voor starters is dit een extra pluspunt.
 • Alle journalistieke eindproducten komen in aanmerking: kranten- en magazinereportages, radio- en tv-documentaires en -series, fotoreportages en -boeken en journalistieke non fictie boeken.
 • Over de toekenning van de Werkbeurzen wordt beslist door een onafhankelijke jury op basis van objectieve criteria.
 • In de jury zetelen journalisten met een ruime ervaring in het vak.De Werkbeurzen zijn totaal onafhankelijk van commerciële belangen.
 • ROYALTIES:
  Het honorariumgedeelte van de toegekende werkbeurs zal tot 75 procent van het uitgekeerde bedrag worden terugbetaald uit eventueel te ontvangen royalties.

  • De aanvrager bezorgt de uitgever/producer een kopie van deze overeenkomst.
  • De eerste schijf wordt pas uitgekeerd na ontvangst van het akkoord met de uitgever.
 • De aanvrager verbindt er zich toe dat deze afspraak nageleefd wordt.

Dit is een uittreksel uit het reglement. 

BEGROTING

Bij uw aanvraag dient u een gedetailleerd budget bij te voegen, die de gevraagde werkbeurs rechtvaardigt.

Het Fonds dekt twee soorten kosten gelieerd aan het onderzoek van uw bijzonder journalistiek project:
1. Werkingsbeurs (honorarium): ten bedrage van max. 1000 €/maand (voltijds). Indien u bvb. halftijds aan het project werkt, kan u maximaal 500 €/maand aanvragen.
2. Onkosten gelieerd aan research: deze moet men bij afhandeling van het project kunnen bewijzen met originele bewijsstukken (facturen, rekeningen, tickets,…)
– transportkosten
– verblijfskosten
– tolken en vertalers
– wob-verzoeken
– andere aan de research gelieerde kosten
Kosten die niet in aanmerking komen (niet exhaustief)
– investeringsgoederen (computers, camera’s,…)
– maaltijden/per diems
– overheadkosten
– productiekosten
Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij de omschrijving van uw uitgaven.
Ofwel maakt u een specifieke begroting op voor het Fonds Pascal Decroos, waarin u de zaken oplijst die u door onze beurs wil bekostigen ofwel kan u in een algemenere begroting duidelijk aanduiden welke uitgaven de beurs van het FPD moet dekken.
Voor meer informatie of vragen over beursaanvragen, gelieve contact op te nemen met Kristof Polfliet

 

 

 

Advertentie